VredesMagazine is een gemeenschappelijke uitgave van Haags Vredesplatform, Humanistisch Vredesberaad, Vredesbeweging Pais, Samenwerkingsverband Stop de Wapenwedloop, Anti-Militaristies OnderzoeksKollektief VD AMOK en de Women's League for Peace and Freedom (WILPF) afdeling Nederland.
VredesMagazine wordt uitgegeven door de Vereniging VredesMedia.

Het Haags Vredes Platform

logo van het Haags Vredes PlatformHet Haags Vredes Platform (HVP) is opgericht in 1981 tegen kernwapens. Het HVP werd in de loop der jaren ook actief tegen bijvoorbeeld wapenhandel, militarisme, militaire interventie en bondgenootschappen als de NAVO of de militaire arm van de EU. En het HVP beperkt zich niet tot ‘vredeszaken’, maar legt ook de verbinding met zaken zoals het milieu. Denk bijvoorbeeld aan de verbanden tussen kernenergie en kernwapens.
Het HVP werkt niet alleen samen met andere vredesgroepen, maar ook met anti-racistische, migranten-, milieu-, sociale en Derde-Wereld-organisaties. Kortom: Wat ons, leden van het HVP, voor ogen staat is een menswaardige, vreedzame toekomst voor huidige en komende generaties, overal ter wereld. Vroeger was het HVP een platform van Haagse organisaties, maar tegenwoordig kan iedereen lid of donateur worden.

Het e-mailadres van het HVP is te vinden op de website
website: www.haagsvredesplatform.nl

Humanistisch Vredesberaad

Doelstelling: uitgaande van humanistische beginselen en doeleinden informeren en bewustmaken, stimuleren en organiseren van discussies op het gebied van vraagstukken van oorlog en vrede.
Speerpunten van zijn beleid o.a.:
aandacht voor humanistische aspecten van vredesopvoeding en vorming geeft geweldloze conflicthantering de hoogst mogelijke prioriteit, samenwerking met andere vredesorganisaties bij acties, debatten en publicaties maatschappelijk en politieke stellingname.

logo van het Humanistisch Vredesberaad

Humanistisch Vredesberaad
Postbus 75490
1070 AL Amsterdam
tel: 06-48233329
e-mail: info@humanistischvredesberaad.nl
website: www.humanistischvredesberaad.nl

Vredesbeweging Pais

Vredesbeweging Pais is de Nederlandse tak van War Resisters International en daarmee de voortzetting van de algemene vredesbeweging die kort na de Eerste Wereldoorlog ontstond.
Vredesbeweging Pais streeft naar: nooit meer oorlog; geweldloos samenleven, sociale rechtvaardigheid en zorg voor het milieu. Binnen de Nederlandse vredesbeweging zet Vredesbeweging Pais zich in voor meer samenwerking. Resultaten zijn o.m. het tijdschrift VredesMagazine, het Museum voor Vrede en Geweldloosheid, VredesNieuws en de jaarlijkse Ontmoetingsdag van de vredesbeweging.

logo van Vredesbeweging Pais

Vredesbeweging Pais
Ezelsveldlaan 212
2611 DK Delft
tel: 015-785.01.37
e-mail: info@vredesbeweging.nl
website: www.vredesbeweging.nl

Stop de Wapenwedloop

Stop de Wapenwedloop stelt zich ten doel: het bevorderen van een wereld, waarin de mensen zonder angst voor oorlogsgeweld en in duurzame vrede kunnen leven. Stop de Wapenwedloop is een samenwerkingsverband, ontstaan bij de opkomst van grote acties en massabewegingen, zoals tegen de neutronenbom aan het eind van de zeventiger jaren, en die tegen de plaatsing van kruisraketten, ruim tien jaar geleden. Het samenwerkingsverband is op dit ogenblik een kern van mensen met contacten in het land, waarvan de belangrijkste activiteit de uitgave was van het blad Kernwapens Weg!

Stop de Wapenwedloop

Stop de Wapenwedloop
Amsteldijk 23 sous
1074 HS Amsterdam
tel: 020-6232535
fax: 020-4284060
e-mail: geen@kernwapens.nl
website: www.kernwapensweg.nl

VD AMOK

Anti-Militaristies OnderzoeksKollektief VD AMOK houdt zich onder meer bezig met het uitgeven van een antimilitaristisch tijdschrift, acties tegen kernwapens en onderzoek en documentatie op het gebied van militarisme, legers en inlichtingendiensten, kernwapens en dienstweigeren.

logo VD AMOK

VD AMOK
Lauwerecht 55
3514 GN Utrecht
tel: 030-8901341
e-mail: info@vdamok.nl
website: www.vdamok.nl

WILPF

Women's International League for Peace and Freedom een internationale vrouwenorganisatie voor vrede en vrijheid. WILPF wordt gecoordineerd vanuit het internationale hoofdkantoor in Geneve. Er is tevens een kantoor in New York. WILPF werd in 1915 opgericht in Nederland. Tot de tweede wereldoorlog bestond er in Nederland een sectie van WILPF; in 1984 is deze opnieuw in het leven geroepen.

logo van WILPF

WILPF
Laan van Nieuw Oost Indiƫ 252
2593 CD De Haag
website: www.wilpf.nl